Việt Nam chính thức loại bỏ “viên chức suốt đời”

xx

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-officially-eliminates-lifelong-officials-11252019082514.html
RFA
2019-11-25

Hình ảnh cuộc họp Quốc hội.Hình ảnh cuộc họp Quốc hội.icon-zoom.png RFA

Quốc hội Việt Nam hôm 25/11 vừa thông qua nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, loại bỏ các hợp đồng “viên chức suốt đời”. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, quy định chỉ ký hợp đồng có thời hạn là 12 đến 60 tháng với viên chức.

Theo truyền thông trong nước, khi thảo luận về thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với công chức viên chức được tuyển dụng mới, nhiều đại biểu ý kiến đề nghị quy định các viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn tối đa 2 lần sẽ ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn để bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như thu hút các lao động có trình độ cao. Cũng có nhiều đề nghị kéo dài thời hạn hợp đồng để phù hợp với tính chất công việc tương đối ổn định của viên chức và tương ứng với quy định về thời gian bổ nhiệm, thời gian thực hiện một số công việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới là thể chế hóa Nghị quyết Trung Ương về thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới, ngoại trừ các đơn vị công tác ở vùng sâu vùng xa, những vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn.

Quy định này cũng chỉ áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/7/2020. Những viên chức được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi nào về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s